مسئله‌ی پنجم

نشان دهید که با یک تغییر شکل پیوسته می‌توانید جسم a را به جسم b تبدیل کنید.

توپولوژیشکل ۱

راه‌حل:

برای مشاهده‌ی جواب اینجا کلیک کنید