مسئله‌ی دوم

نشان دهید که با تغییر شکلی پیوسته می‌توانید یکی از حلقه‌های شکل(۱-a) را از چنبره جدا کنید و آن را به شکل(۱-b) تبدیل کنید.

توپولوژیشکل ۱

راه‌حل:

برای مشاهده‌ی جواب اینجا کلیک کنید