برگه‌ی امتحان منظومه‌ی شمسی

شما داستان را چگونه برای خود تعریف می‌کنید؟

روی یک چیز محکم و خیلی وسیع ایستاده‌اید. هر چه سفر می‌کنید به انتهای آن نمی‌رسید و هر چه آن را می‌کنید هم پایانش را نمی‌بینید. روز‌ها هم یک دایره‌ی نورانی آسمانتان را روشن می‌کند؛ شما را گرم می‌کند و غذایتان را تامین می‌کند. شب‌ها هم یک دایره‌ی کمتر نورانی، نور ملایم می‌دهد که مزاحم خوابتان نشود؛ یک عالمه نقطه‌ی نورانی هم چشمک می‌زنند که آن‌ها را بشمارید و برای هم داستان تعریف کنید. کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

 

۱- شما بسیار موجودات مهم و ویژه‌ای هستید. (به جنگ و گرسنگی و بدبختی و طاعون و... فکر نکنید.)

۲- شما بر روی مرکز عالم زندگی می‌کنید و خورشید، ماه و ستارگان بر روی بقیه‌ی عالم چسبیده‌اند و البته بقیه‌ی عالم دور شما که خیلی مهمید می‌گردد.

۳- شما موجودات خیلی خیلی ریزی هستید که بر روی یک کره‌ی نسبتاً کوچک مجنون که دور خود و دور یک ستاره‌ی متوسط می‌گردد و می‌گردد زندگی می‌کنید و پرت هم نمی‌شوید چون خیلی خیلی کوچکید یا اصلاً هرچی!

۴- خورشید یک چیز بسیار معمولی‌ست که «فضا زمان» اطراف خود را خم می‌کند و اجسام ریزی چون زمینِ زیر پای شما، در تله‌اش افتاده به دور آن می‌گردند و می‌گردند و می‌گردند.

۵- به چه درد می خورد که بدانیم؟