ریاضی

مالیخولیای ریاضی

مالیخولیا

اعداد ۱ تا ۹ را جوری در یک مربع ۳ در ۳ بگذارید که حاصل‌جمع عدد‌های هر سطر، هر ستون و هر قطر برابر ۱۵ شود. به جدول عددی به‌دست آمده مربع جادویی می‌گوییم . این مربع یکی از ساده‌ترین جدول‌های عددی است که پیشینه‌ی کهنی دارد و شما می‌توانید با چندبار آزمون و خطا آن را بسازید.

توپولوژی

توپولوژی

در این پرونده تلاش می‌کنیم تا با یکی از شاخه‌های ریاضی به نام توپولوژی به اختصار آشنا شویم.

Syndicate content