خلاصه‌ی کارگاه‌ها

هر یک از دانش‌آموزان در روز نخست و دوم در یک عنوان کارگاه شرکت کردند. هر کارگاه با حدود ۲۵ دانش‌آموز برگزار شد و دانش‌آموزان با شرکت در هریک از این کارگاه‌ها به صورت تعاملی و با مثال‌های عینی با یکی از مهم‌ترین مباحث پایه‌‌ای علوم کامپیوتر آشنا شدند. هفت عنوان کارگاه به شرح زیر برگزار گردید: