گُل‌قُل‌آباد

گل‌قل آباد
در این پرونده به بهانه‌ی داستان گلی و قلی در شهر گُل‌قُل‌آباد، به معرفی هندسه‌ی تاکسی و مقایسه‌ی آن با هندسه‌ی اقلیدسی پرداخته شده است. هندسه‌ی تاکسی، هندسه‌ی شهری است و تعریف فاصله در این هندسه با هندسه‌ی اقلیدسی فرق می‌کند. این تفاوت باعث تغییر شکل مفاهیم ساده و مشهور در هندسه اقلیدسی مانند نقطه‌ی میانی، خط عمود منصف، دایره و... می‌شود. بخش اول شامل معرفی هندسه‌ی تاکسی است که ابتدا خواننده باید آن را بخواند. باقی بخش‌ها کمابیش از هم مستقل‌اند و در هر بخش به بررسی یکی از مفاهیم ساده در این هندسه و مقایسه آن با نوع اقلیدسی‌اش پرداخته شده است. در بخش انتهایی منابع و مراجع معرفی شده‌اند.