قرارهای بعدی قلی و گلی

هندسه تاکسی ، گلی قلی

بعد از چندین بار دیدار، گلی از قلی می‌خواهد محل ملاقاتشان را تغییر دهند تا به این ترتیب بتوانند شهر گل‌قل آباد را هم بگردند. قلی می‌گوید تنها حاضر است به محل‌هایی بیاید که هر دو به یک اندازه راه بپیمایند. گلی و قلی کدام نقاط شهر را می‌توانند بازدید کنند؟


 

در هندسه دبیرستانی دیده‌اید:

اگر $A(x_A,y_A)$ و $B(x_B,y_B)$ دو نقطه از صفحه باشند، آنگاه هر نقطه روی خط $l$ عمود منصف پاره‌خط $AB$ ، از دو نقطه $A$ و $B$ به یک فاصله‌اند (چرا؟)

 


برای تمرین بیشتر:

1- عمود منصف‌های تاکسی و اقلیدسی دو نقطه $A(2,1)$ و $B(-2,2)$ ، $C(1,-1)$ و $D(-1,1)$ را بیابید.