طراحی الگوریتم ۲

در کارگاه طراحی الگوریتم ۱، دانش‌آموزان با مفاهیم نخستین الگوریتم آشنا شدند. در ادامه‌ی این مفاهیم و در کارگاه طراحی الگوریتم ۲، دانش‌آموزان با الگوریتم‌های پیش‌رفته‌تری مواجه شدند. در بخش نخست کارگاه با مساله‌ی رنگ‌آمیزی گراف روی گراف‌های دوبخشی، گراف‌های مسطح و گراف‌های ساده آشنا شدند و کاربردهایـی از این مساله‌ها را دیده و مسایلی در این زمینه را حل کردند. در بخش دوم کارگاه، مفاهیمی از هندسه محاسباتی مطرح شد که به الگوریتم‌هایی برای حل مساله‌های هندسی می‌پردازد. محاسبه‌ی پوش محدب، مثلث‌بندی و دیاگرام ورونوی از جمله‌ی مسایل هندسی هستند که هر یک کاربردهای گسترده‌ای در علوم گوناگون دارند و دانش‌آموزان ابتدا با کمک و راهنمایی برگزارکنندگان، مثال‌هایی عملی از این الگوریتم‌ها را حل کرده و پس از آن جنبه‌ی نظری این مسایل را فراگرفتند.