طراحی الگوریتم ۱

دانش‌آموزان در این کارگاه مفهوم الگوریتم را، که در تار و پود علم کامپیو‌تر تنیده‌شده است، فراگرفتند. ابتدا با معرفی مساله‌ی برج هانوی شیوه‌ی تفکر بازگشتی را آموخته و با مثال‌هایی عینی، شهودی از کارایی محاسبه به‌دست آوردند. سپس با استفاده از مساله‌ی جست‌وجوی دودویی شیوه‌ی تقسیم و غلبه برای طراحی الگوریتم معرفی شد. پس از آن با بررسی مسایل مرتب‌سازی، مرتب‌سازی حبابی، سریع و ادغامی این شیوه را بهتر آموختند. در پایانِ نیمه‌ی نخستِ کارگاهِ طراحی الگوریتم ۱، مثالی از مرتب‌سازی مبنایی برای برانگیختن بیشتر کنجکاوی دانش‌اموزان ارایه شد. در نیمه‌ی دوم کارگاه مساله‌ی خردکردن پول و پس از آن مساله‌ی درخت فراگیر کمینه مطرح، و به کمک این دو مساله شیوه‌ی حریصانه برای طراحی الگوریتم معرفی شد. لازم به یادآوری است که همه‌ی این مسایل با مثال‌های عینی و فعالیت‌های عملی ارایه شد.