نگاه به تصاویر از چشم آمار

امید غیبی

کاربردهای آمار در پردازش تصویر، موضوعی بود که آقای غیبی، دانشجوی کار‌شناسی دانشکده‌ی ریاضی در کارگاه خود که در دو روز پایانی برگزار شد به آن پرداختند. در این کارگاه که در سایت کامپیو‌تر دانشکده برگزار می‌شد، شرکت‌کنندگان از نرم‌افزار matlab برای انجام آزمایش‌ها و سنجیدن ایده‌های مطرح‌شده استفاده می‌کردند.
مطالبی که در این کارگاه مورد نظر بوده‌اند را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  • منظور از هیستوگرام یک تصویر چیست و چه اطلاعاتی از تصویر را در خود دارد؟
  • روش‌های آماری برای تغییر اندازه‌ی تصویری که به عنوان مجموعه‌ای از پیکسل‌ها در نظر گرفته می‌شود، کدام‌اند؟

برای از بین بردن اثر نویزی که توسط دوربین و یا تابیدن نوری شدید بر قسمتی از تصویر ایجاد می‌شود، نیاز به نوعی همسان‌سازی و ترمیم پیکسل‌های خراب‌شده وجود دارد. کدام روش‌های آماری این نیاز را مرتفع می‌کنند؟