رابطه‌ی آماری بین دو مجموعه از داده‌ها

تارا فرزامی

خانم فرزامی، کار‌شناس آمار از دانشگاه تهران، این کارگاه را که به مبحث رگرسیون خطی می‌پرداخت در روزهای شنبه و دوشنبه اجرا کردند. کار با تأکید بر اهمیت کشف ارتباط میان داده‌ها و پیچیده بودن این کار در دنیای واقعی آغاز می‌شد و بر ساده‌ترین نوع رابطه میان دو مجموعه از داده‌ها یعنی رابطه‌ی خطی تمرکز می‌کرد. دانش‌آموزان در این کارگاه با مفهوم نمودار پراکنش و نقش آن در کشف ارتباط میان داده‌ها آشنا شده و به عنوان یک تجربه‌ی عملی، نمودار پراکنش مجموعه‌ای از داده‌ها را که اندازه‌ی قد افراد بر حسب اندازه‌ی کف پای آن‌ها را نشان می‌داد دریافت می‌کردند تا به کمک خط‌کش مناسب‌ترین خط توصیف کننده‌ی ارتباط میان این دو کمیت را رسم کنند. طبیعتاً آن‌ها باید می‌توانستند در ادامه توضیح دهند که این خط بر چه مبنایی بهترین است. از این‌جا حرکت به سمت تشریح روش کمترین مربعات باز می‌شد و پس از آن به منظور امکان پیش‌بینی دقیق با استفاده از خط رگرسیونی مفهوم ضریب تعدیل مطرح می‌گشت. در انتها درباه‌ی مفهوم همبستگی خطی و معنای آن به ازای مقادیر متفاوت ضریب همبستگی خطی توضیحاتی ارائه می‌شد. در این جلسه شرکت‌کنندگان، یک راهنمای استفاده از نرم‌افزار Minitab را دریافت کردند تا در طول جلسه با کمک آن از نرم‌افزار استفاده کنند.