دوئل با احتمال

علی کمالی‌نژاد

مسأله‌ی زیر را که توسط آقای کمالی‌نژاد، دانش‌جوی دکتری دانشکده ریاضی در چکیده‌ی این کارگاه مطرح شده است در نظر بگیرید:
 «خشاب اسلحه‌ای به صورت تصادفی با تعدادی گلوله‌ی صدادار و یک گلوله‌ی رزمی پر شده است. دو نفر ناچار به دوئل با این اسلحه هستند، به این ترتیب که ابتدا نفر اول با این اسلحه به نفر دوم شلیک می‌کند و سپس نفر دوم با‌‌ همان اسلحه به نفر اول شلیک می‌کند. این کار تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که گلوله‌ی نظامی داخل اسلحه شلیک شود.
اگر یکی از افراد شرکت کننده در این دوئل می‌توانست انتخاب کند که نفر اول باشد یا دوم و از شما در این مورد سوال می‌کرد که چه کند، به او چه پاسخی می‌دادید و چرا؟»
یافتن پاسخ این پرسش که در‌ واقع استراتژی ورود به یک بازی احتمالاتی است، انگیزه‌ای بوده است برای آشنایی ابتدایی با نظریه‌ی بازی‌ها، نظریه‌ی تصمیم و نیز معرفی برخی ابزارهای نظریه‌ی احتمال همچون امید ریاضی و قانون احتمال دوجمله‌ای.
آنچه در ادامه برای این کارگاه که در روزهای شنبه و یکشنبه برگزار شد، در نظر گرفته شده بود عبارت بود از بررسی مسأله‌هایی پیچیده‌تر در حیطه‌ی آمار و احتمال.