برگزاری مدرسه‌ی تابستانی علوم ریاضی ۱۳۸۹

در طول اجرای برنامه، فعالیت‌های هر‌روز به دو گروه تقسیم ‌شد که از لحاظ محتوا و اجرا با هم تفاوت داشتند:
گروه اول شامل سخنرانی‌های عمومی بود که توسط اساتید و دانشجویان ارائه ‌شد و همه‌ی دانش‌آموزان در آن شرکت کردند. هر سخنران با توجه به حوزه‌ی کاری و سلیقه‌ی ریاضیاتی خود، موضوع و مدت‌ زمان ارائه را مشخص کرد. به این ترتیب گوشه‌های از ریاضیات، آن‌طور که افراد مختلف می‌شناسند و به آن می‌پردازند، برای دانش‌آموزان بازگو شد.
گروه دوم شامل کارگاه‌هایی بود که به‌طور موازی توسط دانشجویان برگزار ‌شد و در هر کدام ۲۵ تا ۳۰ دانش‌آموز شرکت کردند. جمعاً ۶ کارگاه با موضوعات متفاوت آماده شده بود که در هر روز، ۴ کارگاه برگزار شد. در هر کارگاه یک موضوع بیان ‌شد و پیرامون آن بحث‌هایی صورت گرفت، سپس با انجام کار عملی، شرح و تفصیل آن کامل شد.
گزارش هر سه روز و خلاصه‌ای از سخنرانی‌ها و کارگاه‌ها را در ادامه می‌بینید.