دستگاه‌های مختصات فضایی

مختصات سماوی

همان گونه که در روی زمین برای آدرس دادن به دستگاه‌ مختصات نیاز داریم در آسمان نیز برای نشان دادن و ثبت پدیده ها به دستگاه‌های مختصات خاصی نیاز خواهیم داشت که از مولفه‌های مختلفی تشکیل شده‌اند.

هر دستگاه‌ مختصاتی بر حسب محل کاربرد و مولفه‌های سازنده‌ی آن به نام خاصی اسم‌گذاری شده‌است.

مهمترین مختصه‌ی هر دستگاه‌ مبدا آن محسوب می شود. به طوری که بعد از تعیین مبدا مختصات محورها یا اِلِمان‌های مربوط به آن تعیین می‌شود و اکثراً دستگاه‌های مختصات یه نام همان مبدا مشخص می‌شوند مثلاً دستگاه‌ مختصات سماوی که در آن مبدا، مکان شخص رصدگر یا ناظر باشد به نام دستگاه‌ مختصات مکان مرکزی و یا دستگاه‌ مختصاتی که مرکز آن زمین باشد به نام زمین مرکزی و دستگاهی که مرکز آن خورشید باشد خورشید مرکزی نامیده می‌شود. البته هر کدام از این دستگاه‌ها نام‌های دیگری هم دارند.