تاریخ علوم کامپیوتر

دوره‏‌های مختلف تاریخ علوم کامپیوتر را در صفحه‌های زیر می‏‌توانید مشاهده کنید. البته موارد آمده، تنها بعضی از وقایع مهم تاریخی را در بر ‏می‏‌گیرد و کامل نیست.

پیش از قرن بیستم
پیشرفت ریاضیات قبل از ابتدای قرن بیستم تا دهه‌ ی ۴۰ میلادی
دهه‌ی ۱۹۴۰: جنگ باعث تولد کامپیوتر می‌شود
دهه‏های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی
دهه‌ی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی