مسئله‌ی چهارم

نشان دهید که تویوپ پنچر دوچرخه را می‌توان پشت و رو کرد(البته این کار در دنیای توپولوژیک ما امکان‌پذیر است. ولی در عمل و در دنیای واقعی، این کار برای یک تویوپ واقعی پنچر غیر ممکن است).

راه‌حل:

برای مشاهده‌ی جواب اینجا کلیک کنید