مسئله‌ی سوم

دایره‌ای روی رویه‌ای با دو حفره رسم شده‌است شکل(۱-a). نشان دهید که با یک تغییر شکل پیوسته‌ی رویه‌ی موجود، می‌توان دایره‌ی مورد نظر را در وضعیت شکل(۱-b) قرار داد.

توپولوژیشکل ۱

راه‌حل:

برای مشاهده‌ی جواب اینجا کلیک کنید