مسئله‌ی اول

نشان دهید که جسم کشسان شکل(١-a) را می‌توان با تغییر شکلی پیوسته به جسم شکل (١-b) تبدیل کرد. به عبارت دیگر اگر بدن شما به اندازه‌ی کافی کشسان باشد و با انگشت‌های اشاره و شست دو دست خود، دو حلقه‌ی داخل هم بسازید، آنگاه می‌توانید بدون آنکه انگشتتان را باز کنید، دست‌هایتان را باز کنید!

توپولوژیشکل ١ - آیا می‌توانید شکل سمت چپ را با تغییر شکل‌های پیوسته به شکل سمت راست تبدیل کنید؟

راه‌حل:

برای مشاهده‌ی جواب اینجا کلیک کنید