پرونده‌ی بعدی:
زیست‌شناسی تکوینی

گزارش مدرسه‌ی تابستانی ریاضی با موضوع آمار و کاربردهای آن را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.

علوم کامپیوتر

پرونده‌ای در مورد
اتوماتون و نظریه‌ی ماشین‌ها